dobro1

В рамките на проект „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, по който Бенефициент е Сдружение „Съюз за България“, а Фондация „Институт за добро управление“ е партньор, бе разработена Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво.

Разработената методика включва показатели за мониторинг на процеса по формулиране и изпълнение на общински политики, по отношение на предварително дефинираните четири критерия за оценка:

  • Прозрачност на процеса на формулиране на общински политики;
  • Степен на участие на НПО и заинтересованите обществени групи в процеса;
  • Ефективност и прилагане на добри практики при формулирането и изпълнението на политиките;
  • Отчетност – наличие на отговорност за действията и отчитане на изпълненията пред широката общественост.

Методиката представлява алтернативен механизъм на контрол, извън формалната регулация на процеса на формулиране и изпълнение на общински политики, осигуряващ откритост и прозрачност на действията на общинската администрация и по-добра отчетност.

Методиката ще бъде тествана пилотно в 2 общини и ще бъде предложена за свободно ползване.

Възприемането и прилагането на Методиката от заинтересованите граждански организации на местно ниво ще стимулира по-широкото участие на широката общественост и бизнеса в процеса на формулиране и изпълнение на политики на местно равнище, което от своя страна ще допринесе за предоставянето на по-качествени административни услуги, които са адаптирани към техните нужди.  По-широкото прилагане на независим мониторинг и публичността на резултатите ще стимулира общинската администрация да направи процеса по формулиране и изпълнение на политики по-прозрачен и да включи в този процес различните засегнати групи, като НПО, социални партньори, представители на бизнеса и др.

Пълният текст на Методиката може да намерите тук: Методика_независим мониторинг

 

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0107-C01 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от партньора по проекта Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Вашият коментар