Последни новини | Latest News:

Стартира изпълнението на проект „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Фондация ,,Офф Медия“ в партньорство с Фондация ,,Институт за добро управление“

Проект: BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София - наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с…

Фондация ,,Институт за добро управление“ сключи договор за изпълнението на проект „Консултативните съвети по въпросите на туризма – граждански мониторинг върху тяхното функциониране в условията на Ковид 19“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Фондация „Институт за добро управление“ сключи договор за изпълнението на проект: BG05SFOP001-2.025-0109 „Консултативните съвети по въпросите на туризма…

Проведе се он-лайн Кръгла маса с представители на МОН и заинтересованите страни за представяне на резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

На 18.11.2020 г., от 11.00 ч., се проведе он-лайн Кръгла маса с представители на Министерство на образованието и…