ЦЕЛ И УЧРЕДЯВАНЕ
Фондация “Институт за добро управление” е учредена през 2009г. като юридическо лице с нестопанска цел.

МИСИЯ
Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза и не може да се преобразува във фондация за осъществяване на дейност в частна полза.

Фондацията има значителен опит и участие в процесите на хармонизиране на националните политики, мерки и практики с документите на ЕС, актуализиране и предефиниране на актуални политики и мерки, свързани с миграционния процес и структурните потребности на пазара на труда.
Директор и Контролен съвет: За да функционира открито и професионално, Фондация ,,Институт за добро управление“ се състои от Директор и тричленен Контролен съвет. Съгласно Устройствения акт на “Институт за добро управление”, Директорът е управляващият орган на Фондацията, а Контролният съвет – нейният върховен орган.

ЦЕННОСТИ
Диалог
Отговорност
Зачитане
Участие
Прозрачност
Сътрудничество

ДЕЙНОСТИ
За постигане на целите си Фондация “Институт за добро управление” осъществява следните дейности:
1. Разработва методологии, проекти на вътрешни правила, работни документи и други във връзка с доброто управление и контрол на средства с публичен и частен характер;
2. Разработва стратегии за организационно развитие и развитие на човешките ресурси;
3. Разработва, изпълнява и управлява, включително и финансово, проекти за утвърждаване и развитие на гражданското общество;
4. Подготовка на обучителни материали, организация и провеждане на обучения за организации и институции;
5. Разработва, изпълнява и управлява, включително и финансово, проекти финансирани по пред-присъединителните фондове на ЕС, Структурните, Кохезионния и други фондове на ЕС, от държавния бюджет и/или от други източници, в т.ч. национални и международни;
6. Работи със социално уязвими групи, в които се включват и имигранти и бежанци: реализира дейности, свързани със социална защита/закрила на уязвимите групи; интеграция на пазара на труда на уязвимите групи; организира обучения на държавни институции, представители на уязвимите групи и заинтересовани лица; социална медиация; разработва и издаване на наръчници, методологии, методики и др. за работа с уязвимите групи; прилага мерки за подпомагане на интеграцията на уязвимите групи; прилага мерки за подобряване на условията на първоначална адаптация на уязвимите групи.


Вашият коментар