dobro1

Целта на изследването, извършено в рамките на Дейност 1 по проекта посредством анкетни карти, е да установи какви, според заинтересованите страни (представители на целевите групи) са най-големите слабости в областта на прозрачната публична информация и отворените данни и до какви пречки пред гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, водят тези слабости. Базата данни с информация за попълнените анкетни карти и обобщението на данните от анкетните карти с представени резултати от изследването може да намерите в меню „Инициативи“, подменю „Ефективна администрация“.


www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар