Уъркшоп за представяне и обсъждане на работен вариант на Методиката за мониторинг, разработена в рамките на проект № BG05/1738 „Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, съфинансиран  от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009–2014 г.

Фондация ,,Институт за добро управление“ организира уъркшоп за представяне и обсъждане на работен вариант на Методиката за мониторинг, разработена в рамките на проект № BG05/1738 „Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, съфинансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009–2014 г.

Уъркшопът ще бъде проведен от 09:30 часа на 22.10.2015г. в зала ,,София“ на хотел ,,Бест Уестърн Плюс Сити Хотел“, намиращ се на ул.Стара планина № 6.

Целта на уоркшопа е да се създаде една приятелска работна атмосфера, в рамките на която да бъде обсъдено с участниците постигнатото до момента, да се проучи техния опит и да се подобрят инструментите за мониторинг.

Приложено е представена програмата на събитието.


ПРОГРАМА

За участие в уоркшоп за представяне и обсъждане на работния вариант на Методиката за мониторинг във връзка с изследване в рамките на проект № BG05/1738 „Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, съфинансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009–2014 г.

Дата: 22.10.2015г.

Място на провеждане: гр.София, хотел ,,Бест Уестърн Плюс София“, София 1000, ул. Стара планина № 6, зала ,,Сити“

09.15 – 09.45 – Регистрация на участниците

09.45 – 10.00 – Откриване на уоркшопа и запознаване с темата

Модератор: Тодор Янкулов, Проектен мениджър

10.00 – 10.30 Презентация във връзка с проведено проучване текущото участие на НПО и заинтересованите страни в процеса на програмно бюджетиране – Дейност 2 по проекта, Тодор Янкулов – Проектен мениджър и Силвия Цанова- Член на Контролния съвет на Фондация ,,Институт за добро управление“

10.30 – 11.00 Презентация на проект на методика за мониторинг на процеса по формулиране и бюджетиране на публични политики – Дейност 1 по проекта, Тодор Тодоров, Ключов експерт ,,Мониторинг“ по проекта

11.00 – 11.30 Кафе-пауза

11.30 – 12.30 Дискусия

Модератор: Александра Маркарян, Ключов експерт „инициативи за публичност и достъп до обществена информация“ и Силвия Цанова – Член на Контролния съвет на Фондация ,,Институт за добро управление“

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 14.30 Дискусия

Модератор: Тодор Янкулов, Проектен мениджър

14.30- 15.00 – Кафе-пауза

15.00 – 16.00 Заключителна дискусия – основни изводи и закриване на уоркшопа

Модератор: Тодор Янкулов, Проектен мениджър


,,Проектът ,,Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар