Фондация ,,Институт за добро управление“ сключи договор за изпълнение на проект ,,Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“

Фондация ,,Институт за добро управление“ сключи договор за изпълнение на проект ,,Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта на проекта е повишаване ролята на НПО в процеса на програмно бюджетиране. Чрез проекта ще се извърши независим мониторинг от НПО и заинтересовани обществени групи върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и бюджетиране на политики на централно ниво. Ще се стимулира участието на НПО в този процес и ще се повиши информираността у широката общественост за целите и очакваните резултати от провежданите политики.

Дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са:

  • Разработване на Методика за мониторинг;
  • Проучване на текущото участие на НПО и заинтересованите страни в процеса на програмно бюджетиране;
  • Провеждане на уъркшоп;
  • Мониторинг на процеса на формулиране на политики и тяхното бюджетиране в две пилотни министерства;
  • Информационен семинар.

Продължителността на изпълнението на проекта е 10 месеца.


,,Проектът ,,Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар