Фондация „Институт за добро управление“ публикува модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие, разработен по проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Моделът, разработен в рамките на Дейност 3 от проекта, съдържа референции към установените пречки и предизвикателства пред гражданското участие, дължащи се на неефективно предоставяне на прозрачна публична информация, в това число в отворен формат,  референции към установените добри практики и иновативни решения, както и предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни в следните области: - нужда от промени в нормативни изисквания за прозрачност и отворени данни; технически насоки за промени; обяснение на приноса на всяка промяна за целите на участието на гражданското общество и промени за координиране на инициативата. Разработеният…Прочети повече | Read more

Фондация „Институт за добро управление“ публикува резултати от проведено проучване на добри практики по проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Проучването, извършено в рамките на Дейност 2 от проекта, е за идентифициране на добри практики и иновативни решения за повишаване на прозрачността и достъпа до отворени данни в 3 други държави членки на ЕС. Идентифицираните добри практики и иновативни решения могат да бъдат използвани от целевите групи за целите на повишаване на прозрачността и достъпността до публична информация, която да бъде използвана от гражданското общество и да улесни участието му в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Целият текст на доклада може да намерите в меню "Инициативи", подменю "Ефективна…Прочети повече | Read more

Фондация „Институт за добро управление“ публикува резултати от проведено анкетно проучване по проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, извършено от партньора по проекта Сдружение „Съюз за България“

Целта на изследването, извършено в рамките на Дейност 1 по проекта посредством анкетни карти, е да установи какви, според заинтересованите страни (представители на целевите групи) са най-големите слабости в областта на прозрачната публична информация и отворените данни и до какви пречки пред гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, водят тези слабости. Базата данни с информация за попълнените анкетни карти и обобщението на данните от анкетните карти с представени резултати от изследването може да намерите в меню "Инициативи", подменю "Ефективна администрация". www.eufunds.bg Тази публикация е създадена по…Прочети повече | Read more

Фондация „Институт за добро управление“ публикува резултати от проведено социологическо проучване по проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Национално представеното социологическо проучване, извършено в рамките на Дейност 1 от проекта, е свързано с изследване на нагласите на пълнолетното население на България на тема: "Достъп до прозрачна публична информация и отворени данни". Описанието на извадката за извършване на социологическото проучване, базата данни от извършеното проучване, обобщението на получените резултати и пълният текст на доклада от социологическото проучване може да намерите в меню "Инициативи", подменю "Ефективна администрация".   www.eufunds.bg Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за…Прочети повече | Read more
Фондация ,,Институт за добро управление сключи договор за изпълнение на проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство‘‘

Фондация ,,Институт за добро управление сключи договор за изпълнение на проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство‘‘

Фондация ,,Институт за добро управление сключи договор за изпълнение на проект  ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор ,,Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Основна цел на проекта е да се преодолеят предизвикателствата…Прочети повече | Read more