Фондацията е изградена от Директор и Контролен съвет, съставен от трима експерти, специалисти в различни сфери, както и от шест души по гражданско правоотношение. Всички те имат значителен опит и участие в процесите на хармонизиране на националните политики, мерки и практики с документите на ЕС, актуализиране и предефиниране на актуални политики и мерки, свързани с миграционния процес и структурните потребности на пазара на труда. Фондацията има и изградена широка мрежа от контакти с експерти от национални и международни институции, неправителствени организации, фондации и други, които са готови да съдействат за подготовката и да участват в изпълнението на конкретни проекти.


Тодор Янкулов | Директор

Тодор Янкулов е Директор на Фондация ,,Институт за добро управление“. Той също е юрист и притежава Международен сертификат Certified Government Auditing Professional (CGAP) и международен сертификат Certified Internal Auditor (CIA) на The Institute of Internal Auditors Inc., USA. Освен това е и сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (национален сертификат). Завършил е и Sofia French speaking Institute of Administration and Management, University of Nantes, от където притежава DESS Certificate of business management (equivalent to MBA). Притежава повече от десет години опит в различни структури, придобит в мултинационална компания, оперираща в областта на ваучерните системи и в организации в публичния сектор – Агенция за държавен вътрешен финансов контрол и Министерство на финансите. Тодор Янкулов има сериозен опит в правните консултации, ръководил е одиторски екипи, в периода 2006г. – 2008г. е бил последователно началник отдел в дирекция “Одит на средствата от ЕС” (Одитен орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС) в Министерство на финансите и нейн ръководител. Притежава над 10 години опит в оценката и укрепването на административния капацитет на институциите в България от гледна точка на финансовото управление и контрол и над 10 години опит в областта на регулаторната реформа чрез изготвяне и съгласуване на законодателството в областта на финансовото управление. Ръководител е екипа по изпълнение на четири проекта, свързани с извършване на функционални анализи в публичния сектор, както и ръководител на проекта на Фондацията относно издаването на наръчник за работа на служителите от държавната администрация, органите за местно самоуправление и неправителствените организации за бежанци със специални нужди.


Силвия Цанова | Член на Контролния съвет

Силвия Цанова е Член на Контролния съвет на Фондация ,,Институт за добро управление“. Тя е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Притежава опит в управлението на публични институции, ръководенето на международни проекти, прилагането на европейското законодателство и въвеждането на успешни практики в областите: управление на публични единици и социална политика. Като адвокат разработва и ръководи проект за създаването на мрежа от адвокати в цялата страна за реализирането на правно обслужване на публични институции, търговски дружества и неправителствени организации. Заемала е позицията Старши програмен ръководител на проект по програма ФАР: BG 2003/004-937.01.04 “Подобряване качеството на живот на хората с ментални увреждания” и член на Управителните съвети на три проекта по програма ФАР. Има опит като ръководител и член на 14 работни групи за изготвяне проекти за изменение и допълнение, и подготовка на нови нормативни актове в областта на социалната политика. Опита и по прилагане на европейското законодателство и въвеждане на европейски практики е придобит чрез обмяна на опит и обучения в 15 страни-членки на ЕС. Силвия Цанова има експертен опит в извършването на Анализ на натовареността на отделните звена в структурите и на числеността на служителите спрямо функциите на дейностите както и в изготвянето на предложения за функционално и структурно опримизиране и план за действие, както и по различни проекти.


Тодор Тодоров | Член на Контролния съвет

Тодор Тодоров е Член на Контролния съвет на Фондация ,,Институт за добро управление“. Той е магистър по специалност „Финанси” и магистър по специалност „Минно инженерство”. Притежава Международен сертификат Certified Government Auditing Professional (CGAP) на The Institute of Internal Auditors Inc., USA. Притежава повече от 8 години опит в областта на одита и финансовия контрол, придобит в Министерство на финансите, както и по време на работата му като стажант-одитор в Европейска комисия, ГД „Регионална политика”, Звено I3 – Контрол и одит на ИСПА и Кохезионен фонд. Има над 10 години опит в областта на контрола, мониторинга и управлението на програми и проекти финансирани от ЕС. Има опит в извършване проверка и анализ на отчетите и обобщава финансовите данни, предоставяни от изпълнителните агенции по ИСПА/ Управляващите органи по Кохезионен фонд, наблюдение на изпълнението на проектите по програма ИСПА/ Кохезионен фонд, изготвяне на становища върху документи, свързани с програма ИСПА, в подготовката на годишните отчети на Националния фонд и на други отчети. Притежава опит в изпълнението на ангажименти за изграждане на системи за управление и контрол, ангажименти за управление на риска, както и разработване на методологии и изготвяне на работни документи. (контролни листи, анкетни карти, въпросници и др.) във връзка с изпълнение на конкретни дейности Участвал е при извършването на редица одити на системите за управление и контрол в организации от публичния сектор. Тодор Тодоров притежава опит в изготвянето на вътрешни системи за управление и контрол на заявление за разширената децентрализирана система за изпълнение в рамките на предприсъединителните инструменти (ФАР и ИСПА), изпълнявани в България, както и при извършването на анализи на капацитет на Изпълнителните агенции по програма ИСПА във връзка с процеса на преминаване към Разширена децентрализация по програмата. Участвал е в различни проекти, в.т. като Експерт-консултант по изготвяне на анализи по проект „Обогатяване на българския пазар на труда и улесняване интеграцията на имигрантите“, Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”, BG EIF 2008/01 и Експерт статистико-математически методи за анализ на съвкупната информация по проект № BG 051PO001-2.1.05 „Ограничаване и превенция на неформалната икономика.


Елза Треновска | Член на Контролния съвет

Елза Треновска е Член на Контролния съвет на Фондация ,,Институт за добро управление“. Тя е икономист и е сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (национален сертификат). Освен това притежава и Международен сертификат Certified Government Auditing Professional (CGAP) на The Institute of Internal Auditors Inc., USA. Участвала е при извършването на редица одити на системите за управление и контрол в организации от публичния сектор. Има повече от 13 години трудов опит, повечето от който свързан с изпълнението на функционален и организационен анализ, анализ на икономическата и социалната издръжливост, процедурен анализ, разработване на наръчници на вътрешни правила и процедури. Елза Треновска има опит в оценката и проверката на програми/проекти, съфинансирани със средства от ЕС, оценката и проверката на системи за управление и контрол, извършване на анализи на икономическата и социална устойчивост изследване на икономическите ефекти от действащото законодателство по околна среда, стратегии и програми, опит в областта на одита на средства от ЕС и националния бюджет и при разработването на методология и работни документи.
Тя притежава опит в извършването на външен независим преглед на организацията в ключови звена на българската държавна администрация, отговарящи за разработването на политики, свързани с Лисабонската стратегия свързан с изпълнение на дейностите: сравнение на структурирането на обхвата и численоста на българската държавна адмнистрация в други държави-членки на Европейския съюз; хоризонтален преглед на организацията на централната администрация на изпълнителната власт, съобразно областите на дърважната политика; анализ на организацията и координацията на административните структури и звена, отговарящи за разработването на политики, свързани с Лисабонската стратегия в Република България.


Вашият коментар