Фондация „Институт за добро управление“ публикува резултати от проведено социологическо проучване по проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Национално представеното социологическо проучване, извършено в рамките на Дейност 1 от проекта, е свързано с изследване на нагласите на пълнолетното население на България на тема: "Достъп до прозрачна публична информация и отворени данни". Описанието на извадката за извършване на социологическото проучване, базата данни от извършеното проучване, обобщението на получените резултати и пълният текст на доклада от социологическото проучване може да намерите в меню "Инициативи", подменю "Ефективна администрация".   www.eufunds.bg Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за…Прочети повече | Read more