dobro1-300x75

Фондация „Институт за добро управление“ сключи договор за изпълнението на проект: BG05SFOP001-2.025-0109 „Консултативните съвети по въпросите на туризма – граждански мониторинг върху тяхното функциониране в условията на Ковид 19“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се изпълнява от Фондация ,,Институт за добро управление“, съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.025-0109-С01. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Обща продължителност на изпълнението на проекта: 15 месеца – от 24.08.2022 г. до 24.11.2023 г. Партньор по проекта е Сдружение „Общество за образование и подкрепа на младежта“.

Обща стойност на проекта: 59 855,76 лв., от които 50 877,40 лв. европейско съфинансиране и 8 978,36 лв. национално съфинансиране.

Основна цел на проекта: Да бъде осъществен граждански мониторинг върху функционирането и дейността на консултативните съвети по въпросите на туризма и да бъдат изведени съответните препоръки за подобряване дейността им, с оглед необходимостта от развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги на местно (общинско) равнище.

Целеви групи по проекта: Проектът ще доведе до удовлетворяване на потребностите от качествен и съвременен туристически продукт на следните целеви групи: 

  • Общинските администрации и техните служители, като участници в консултативните съвети по въпросите на туризма;
  • Неправителствените организации, имащи отношение към развитието на туризма в съответната община;
  • Фирмите, развиващи туристически бизнес;
  • Широката общественост, като ползвател на туристически услуги.

Основни дейности и очаквани резултати: 

  • Дейност 1 „Анализ на дейността и функциите на консултативните съвети по въпросите на туризма и мястото им в изпълнението на стратегическите цели и приоритети, заложени в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма. Нормативни изисквания и актуално състояние на местно ниво“

Очаквани резултати: Извършен 1 бр. анализ и изготвен доклад от извършения анализ.

  • Дейност 2 „Извършване на проучване и мониторинг сред избрани общини относно функционирането на консултативните съвети, създадени на основание чл. 13, ал. 1 от ЗТ“

Очаквани резултати: Извършено 1 бр. проучване и мониторинг сред избрани общини относно функционирането на консултативните съвети и изготвен доклад.

  • Дейност 3 „Идентифициране на възможности за подобрение в работата на консултативните съвети по въпросите на туризма на местно ниво. Извеждане и отправяне на препоръки. Разработване на Бяла книга с добри практики“

Очаквани резултати: Формулирани и отправени 9 бр. препоръки за подобряване дейността на консултативните съвети по въпросите на туризма; Разработена 1 бр. „Бяла книга“ от извършени проучвания и изследвания на добри практики от дейността на консултативните съвети по въпросите на туризма в конкретни общини.

Проектът ще се изпълнява от Фондация „Институт за добро управление“ до 24.11.2023 г., в партньорство със Сдружение „Общество за образование и подкрепа на младежта“.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар