dobro1

На 17.11.2020 г., от 11.00 ч., ще се проведе он-лайн Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Монтана и заинтересованите страни за представяне на резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ , финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

В рамките на събитието ще бъдат представени и обсъдени резултатите по проекта, както и резултатите от извършеното в Община Монтана изследване на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни на местно ниво.

Линк към виртуалната стая за провеждане на кръглата маса:

https://globaladviserscorp.my.webex.com/globaladviserscorp.my/j.php?MTID=m3a7969f443975654882eee6b3abf9419

Парола за достъп: Montana1! 

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента по проекта Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар