dobro1

На 04.09.2020 г., в ритуалната зала на гр. Етрополе, се проведе Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Етрополе, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

В рамките на проведената Кръгла маса бяха представени и обсъдени резултатите от изпълнените дейности по проекта, в т.ч. извършения анализ на приложимото законодателство и основните стратегически документи, имащи отношение към гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно (общинско) ниво и разработената и приложена методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво в избраната като пилотна Община Етрополе.

Формулираните в резултат на пилотното тестване на методиката препоръки към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики в Община Етрополе ще бъдат изпратени по официален път на Общинската администрация.

 

www.eufunds.bg

 

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от партньора по проекта Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар