dobro1

На 04.09.2020 г., в гр. Етрополе, ще се проведе Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Етрополе за представяне на резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Кръглата маса ще се проведе в ритуалната зала на града, намираща се на приземния етаж на Народно читалище „Тодор Пеев-1871”.

В рамките на събитието ще бъдат представени и обсъдени резултатите от проекта и ще бъдат отправени формулираните в резултат на пилотното тестване на методиката препоръки към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики в Община Етрополе.

 

www.eufunds.bg

 

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от партньора по проекта Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар