dobro1

Мониторингът и измерването на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, са извършени в рамките на Дейност 6 на проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, в избраните две пилотни администрации: Министерство на образованието и науката (пилотна администрация на централно ниво) и Община Монтана (пилотна администрация на местно ниво), по отношение на две политики за всяка от администрациите.

Мониторингът е извършен въз основа на разработения в рамките на Дейност 4 на проекта Механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, съвместно от служителите на Бенефициента Фондация „Институт за добро управление“, разработили Механизма за мониторинг и четиримата служители на партньорската организация Сдружение „Съюз за България“, обучени за работа с Механизма.

За всяка от двете администрации са приложени разработените показатели от Механизма за мониторинг по отношение на всяка от двете избрани политики. По този начин са получени резултати, които да очертаят сравнително обобщена картина в посока прозрачност и отворени данни на ниво централна администрация и на ниво местна власт.

В резултат от пилотното прилагане на механизма в двете администрации са изведени съответните препоръки към тях относно процеса на предоставяне на прозрачна публична информация и отворени данни, процес пряко свързан с процесите по предоставяне на услуги и по-добра регулаторна среда.

С резултатите от извършения мониторинг, представени в отделни доклади за двете пилотни администрации, може да се запознаете в меню „Инициативи“, подменю „Ефективна администрация“.

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар