dobro1

Механизмът, разработен в рамките на Дейност 4 от проекта, включва 4 основни показатели за измерване на прозрачността и отворените данни:

  • Правна рамка – регулации и правила, в подкрепа на прозрачността и отворените данни;
  • Техническа рамка, в това число иновативни решения;
  • Характер на прозрачната информация и на отворените данни – ползи за гражданското общество;
  • Ангажираност на заинтересованите страни – степен на гражданското участие.

Разработеният механизъм съдържа и процедура за прилагането на показателите за измерване на прозрачността и отворените данни.

Механизмът представлява алтернативен механизъм на контрол, извън формалната регулация на процеса на формулиране и изпълнение на политики, осигуряващ откритост и прозрачност на действията на администрацията и по-добра отчетност. Механизмът е приложим за измерване на прозрачността на публичната информация и на отворените данни, предоставяни от различни администрации – както централни, така и общински.

Механизмът за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, е публичен и целта му е да се създаде ефективен механизъм, чрез който гражданското общество да измерва прозрачността и отворените данни и по този начин да стимулира и изисква от администрацията по-качествена, прозрачна и отворена информация. От своя страна това ще улесни участието на различни представители на гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Прилагането на механизма ще доведе до повишаване на ангажираността на заинтересованите представители на целевите групи, по отношение на диалога администрация – гражданско общество.

Механизмът ще бъде тестван пилотно в 2 администрации (1 министерство и 1 община) и ще бъде предложен за свободно ползване.

Целият текст на механизма за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, може да намерите в меню „Инициативи“, подменю „Ефективна администрация“.

 

www.eufunds.bg

 

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар