dobro1

Проучването, извършено в рамките на Дейност 2 от проекта, е за идентифициране на добри практики и иновативни решения за повишаване на прозрачността и достъпа до отворени данни в 3 други държави членки на ЕС. Идентифицираните добри практики и иновативни решения могат да бъдат използвани от целевите групи за целите на повишаване на прозрачността и достъпността до публична информация, която да бъде използвана от гражданското общество и да улесни участието му в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Целият текст на доклада може да намерите в меню „Инициативи“, подменю „Ефективна администрация“.


www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

 

 

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар