Фондация ,,Институт за добро управление сключи договор за изпълнение на проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство‘‘

Фондация ,,Институт за добро управление сключи договор за изпълнение на проект  ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор ,,Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Основна цел на проекта е да се преодолеят предизвикателствата пред комуникацията и взаимодействието с гражданското общество, които се проявяват заради слабости в прозрачността на публичната информация и отворените данни и по този начин да се насърчи включването на представители на гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Специфични цели на проекта са:

  • На база на проучване сред целевите групи и на база на идентифицирани добри практики и иновативни инструменти в прозрачността на информацията и отворените данни, да бъдат разработени, популяризирани и предложени за ползване Модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие и Механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг.
  • Да се приложи разработения механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни в две пилотни администрации (едно министерство и една община) и да се изведат съответните препоръки.

Очаквани резултати от изпълнение на проекта са създаване на модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие и механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг.

Вследствие на пилотното прилагане на механизма в двете администрации ще бъдат изведени съответните препоръки към тях относно процеса на предоставяне на прозрачна публична информация и отворени данни, процес пряко свързан с процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда. Тези препоръки ще бъдат детайлно обсъдени на планираните кръгли маси по Дейност 7.

Дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са:

  • Проучване на пречките и предизвикателствата пред гражданското участие, дължащи се на неефективно предоставяне на прозрачна публичната информация в това число в отворен формат
  • Проучване на добри практики и иновативни решения за повишаване на прозрачността и достъпа до отворени данни, в 3 други държави членки от ЕС
  • Разработване на модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие
  • Разработване на механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг
  • Провеждане на обучение на служителите на партньора
  • Осъществяване на граждански мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг
  • Провеждане на две кръгли маси за обсъждане на резултатите от проекта.

Продължителността на изпълнението на проекта е 17 месеца. Общата стойност на проекта е 89 867.84 лева, от които 76 387.66 европейско и 13 480.18 национално съфинансиране.Партньор по проекта е Сдружение ,,Съюз за България“.

 


www.eufunds.bg

Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на
прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено
гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“,
финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ,,Институт за добро
управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

 

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар