Проект „Подкрепа на работещите с бежанци със специални нужди чрез разработване и издаване на наръчник“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2011/03-С2.01 „Разработване и издаване на наръчник за работа на служителите от държавната администрация, органите за местно самоуправление и неправителствените организации за бежанци със специални нужди в съответствие с точка 3.1.3 от многогодишната програма 2008 – 2013 по ЕБФ”.

Цели на проекта:

Обща цел (цели):
Подобряване интеграцията на бежанците със специални нужди чрез осигуряване на инструмент на служителите от държавната администрация, органите за местно самоуправление и неправителствените организации, който да повиши тяхната професионална компетентност при работа с бежанци със специални нужди.

Специфични цели:
1. Постигане на добро управление на проекта и ефективно и професионално изпълнение на дейностите за постигане на заложените цели.
2. Да бъде създаден инструмент, който да подпомага работата на служителите от държавната администрация, органите за местно самоуправление и неправителствените организации свързана с бежанци със специални нужди.
3. Осигуряване на помагало, което да бъде използван за работа с бежанци със специални нужди.
4. Запознаване на обществеността и заинтересованите страни с дейностите по проекта и с неговите цели, както и с постигнатите резултати.

Специфични дейности по изпълнението на проекта:

Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Изработване на наръчник за работа на служителите от държавната администрация, органите за местно самоуправление и неправителствените организации за бежанци със специални нужди
Дейност 3: Издаване на наръчник
Дейност 4: Мерки за информация и публичност
Описание на целевата група
– граждани на трети страни или лица без гражданство, притежаващи статута, определен в Женевската конвенция и на които е разрешено да пребивават в качеството на бежанци в една от държавите-членки;
– граждани на трети страни или лица без гражданство, които се ползват от определена форма на субсидирана закрила по смисъла на Директива 2004/83/ЕО;
– граждани на трети страни или лица без гражданство, ползващи се с временна закрила по смисъла на Директива 2001/55/ЕО;
– граждани на трети страни или лица без гражданство, които се презаселват или са били презаселени в държава-членка.

Постигнати резултати:
Разработен и издаден наръчник за работа на служителите от държавната администрация, органите за местно самоуправление и неправителствените организации за бежанци със специални нужди.

Начало на изпълнение на проекта: 01.01.2013 г.
Край за изпълнение на проекта: 30.04.2013 г.

Вашият коментар