dobro1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Проект  ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се изпълнява от Фондация ,,Институт за добро управление“, съгласно ДБФП № BG05SFOP001-2.009-0112-C01. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор ,,Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Основната цел на проекта, изпълняван от Фондация „Институт за добро управление“, е да се преодолеят предизвикателствата пред комуникацията и взаимодействието с гражданското общество, които се проявяват заради слабости в прозрачността на публичната информация и отворените данни и по този начин да се насърчи включването на представители на гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Специфичните цели на проекта са:

 • На база на проучване сред целевите групи и на база на идентифицирани добри практики и иновативни инструменти в прозрачността на информацията и отворените данни, да бъдат разработени, популяризирани и предложени за ползване 1) Модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие и 2) Механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг;
 • Прилагане на разработения механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни в две пилотни администрации (едно министерство и една община) и извеждане на съответните препоръки.

Дейностите, които се изпълняват в рамките на проекта, са:

 • Проучване на пречките и предизвикателствата пред гражданското участие, дължащи се на неефективно предоставяне на прозрачна публичната информация, в това число в отворен формат;
 • Проучване на добри практики и иновативни решения за повишаване на прозрачността и достъпа до отворени данни, в 3 други държави членки от ЕС;
 • Разработване на модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие;
 • Разработване на механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг;
 • Провеждане на обучение на служителите на партньора;
 • Осъществяване на граждански мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг;
 • Провеждане на две кръгли маси за обсъждане на резултатите от проекта.

Общата продължителност на изпълнението на проекта е 22 месеца – от 21.01.2019 г. до 21.11.2020 г. Партньор по проекта е Сдружение ,,Съюз за България“.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА (в т.ч. публикуване на проектните резултати с оглед осигуряването на публичен достъп до тях):

В рамките на Дейност 1 на проекта („Проучване на пречките и предизвикателствата пред гражданското участие, дължащи се на неефективно предоставяне на прозрачна публична информация, в това число в отворен формат“) бе извършено национално представително социологическо проучване относно нагласите на пълнолетното население на България на тема: „Достъп до прозрачна публична информация и отворени данни“.

Описание на извадката за извършване на социологическото проучване, цялата база данни от извършеното проучване, обобщението на получените резултати и пълният текст на доклада от социологическото проучване може да намерите на следващите линкове:

ОПИСАНИЕ_ИЗВАДКА_Дейност 1_Социологическо проучване

БАЗА ДАННИ_Дейност 1_Социологическо проучване

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ_Дейност 1_Социологическо проучване

ДОКЛАД_Дейност 1_Социологическо проучване

(последна актуализация: 02.04.2019 г.)

–––––––––––––––––

Отново в рамките на Дейност 1, от страна на партньора по проекта Сдружение „Съюз за България“, бе проведено изследване, чиято цел бе да установи какви, според заинтересованите страни (представители на целевите групи) са най-големите слабости в областта на прозрачната публична информация и отворените данни и до какви пречки пред гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, водят тези слабости. Изследването, извършено посредством анкетни карти, обхвана представители на административни структури на изпълнителната власт – администрациите по чл. 38, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА) и общини; неправителствени организации; социално-икономически партньори; представители на бизнеса.

Базата данни с информация за попълнените анкетни карти и обобщението на данните от анкетните карти с представени резултати от изследването може да намерите на следващите линкове:

БАЗА ДАННИ_Дейност 1_Изследване_анкетни карти

ДОКЛАД_Дейност 1_Изследване_анкетни карти

(последна актуализация: 02.05.2019 г.)

–––––––––––––––––

В рамките на Дейност 2 на проекта („Проучване на добри практики и иновативни решения за повишаване на прозрачността и достъпа до отворени данни в 3 други държави членки на ЕС“) бе извършено проучване на добри практики и иновативни решения за повишаване на прозрачността и достъпа до отворени данни в 3 други държави-членки на ЕС .

Целият текст на доклада може да намерите на следния линк:

ДОКЛАД_Дейност 2_Проучване на добри практики

(последна актуализация: 22.05.2019 г.)

–––––––––––––––––

В рамките на Дейност 3 на проекта („Разработване на модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие“) бе разработен Модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие.

Целият текст на Модела може да намерите на следния линк:

Модел_Дейност 3

(последна актуализация: 21.08.2019 г.)

–––––––––––––––––

В рамките на Дейност 4 на проекта („Разработване на механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг“) бе разработен Механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг.

Целият текст на Механизма може да намерите на следния линк:

Механизъм за мониторинг_отворени данни

(последна актуализация: 21.11.2019 г.)

––––––––––––––––-

В рамките на Дейност 6 на проекта („Осъществяване на граждански мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни,  като средство за граждански мониторинг“) бе извършен мониторинг и измерване на прозрачността на отворените данни и достъпа до публична информация в двете избрани пилотни администрации – Министерство на образованието и науката (пилотна администрация на централно ниво) и Община Монтана (пилотна администрация на местно ниво), по отношение на двете избрани за изследвани политики:

 • Политика по общо образование и политика по висше образование – за МОН;
 • Политика по образование, култура и спорт и политика по екология – за Община Монтана.

С резултатите от извършения мониторинг и със съответните препоръки, отправени към изследваните администрации, в областта на отворените данни и достъпа до публична администрация, може да се запознаете на посочените по-долу линкове:

Доклад_мониторинг_отворени данни_МОН

Доклад_мониторинг_отворени данни_Община Монтана

(последна актуализация: 04.05.2020 г.)

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

 

Вашият коментар