gginstitute_initiatives_instrument-danni-integratsiya-imigranti_001


Проект „Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG EIF 2009/01-04.01 от 28.01.2011, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни.
(Фондация „Институт за добро управление“ е партньор по проекта на Асоциация на индустриалния капитал в България)

Цели на проекта:

Обща цел (цели):

Специфични дейности по изпълнението на проекта:

Дейност 1. Старт на проекта
Дейност 2. Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на икономическата и социалната интеграция на имигрантите в българското общество
Дейност 3. Измерване и оценка на количествените и качествените параметри на имиграциятаи степента на икономическата и социалната интеграция на имигрантите в българското общество
Дейност 4. Създаване на информационна база с актуални данни за икономическата имиграция
Дейност 5. Преглед и оценка на действащите политически и стратегически документи и актуалността на дейностите и мерките по миграция и интеграция по метода на мозъчни атаки и в съответствие с установената тенденция за развитие на миграционните процеси
Дейност 6. Изготвяне на анализ на актуалните национални политики и документи, дефиниране на областите за коригиране на мерките, свързани с миграционната политика на България и с действията за насърчаване на интеграцията
Дейност 7. Популяризиране на дейностите по проекта посредством серия от информационни семинари в шестте региона за планиране и Заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта.
Дейност 8.Дейности по осигуряване на информация и публичност

Постигнати резултати:

1. Разработена методология на инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на икономическата и социалната интеграция на имигрантите в българското общество
2. Разработен пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на икономическата и социалната интеграция на имигрантите в българското общество – оптимално настроен;
3. Създадена информационна база с актуални данни за икономическата имиграция
4. Анализ на съдържанието на публикациите в печата за последните 5 години като инструмент за оценка на социалната интеграция на имигрантите в България
5. Кабинетно проучване на документи по темата интеграция в България за последните 5 години за разкриване на предизвикателствата пред интеграцията на имигрантите в страната;
6. Проведено анкетно допитване със самопопълване сред 150 имигранти на територията на страната;
7. Проведено национално представително проучване на обществените нагласи и толерантността на населението към икономическите имигранти – 1200 респондента;
8. Проведено проучване по метода на дълбочинното интервю сред 30 представители на работодателите;
9. Проведено проучване по метода на дълбочинното интервю сред 30 представители на държавната администрация и институциите, събиращи информация за икономическите имигранти;
10. Проведено проучване по метода описание на случаите в 30 български предприятия.
11. Доклад анализ на количествените и качествените параметри и степента на интегрираност на икономическите имигранти в българското общество;
12. Обобщаващ документ, който идентифицира тематични пропуски и проблемни полета в икономическата и политическата перспектива на сега действащите стратегически документи;
13. Доклад: Анализ на актуалните национални политики и документи, дефиниране на областите за коригиране на мерките, свързани с миграционната политика на България и с действията за насърчаване на интеграцията.
14. Проведена кръгла маса със заинтересованите страни за оптималната настройка на пилотния инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество -1 бр.
15. Организиране на Заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта;
16. Проведена дискусия по метода на „мозъчната атака” на тема: Корпоративната социална отговорност като инструмент за ускоряване на интеграционните процеси, приоритетни модели за тяхното развитие;
17. Проведена дискусия по метода на „мозъчната атака” на тема: Модели на документите и координационни механизми за постигане на консенсус между заинтересованите страни.
18. Организиране на информационни семинари за представяне на резултатите от изпълнение на проекта – по един във всеки район на планиране
19. Проведена дискусия по метода на „мозъчната атака” на тема: Визията за България 2020, преструктурирането на българската икономика и интеграционните политики на пазара на труда.

Период на изпълнение: 01.02.2011 – 20.06.2011 г.

Вашият коментар