dobro1-300x75

Проект: BG05SFOP001-2.025-0220 „Независимият мониторинг върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво продължава – повече обхванати общини, различни изследвани политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се изпълнява от Сдружение „Национален институт за културно наследство“, в партньорство с  Фондация ,,Институт за добро управление“.

Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Обща продължителност на изпълнението на проекта: 12 месеца – от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г.

Обща стойност на проекта: 51 619,03 лв.

Основна цел на проекта: Да се надградят и мултиплицират резултатите от успешно изпълнения проект „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“ по процедура BG05SFOP001-2.009, като бъде осъществен мониторинг върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство в 4 нови общини по отношение на две политики, различни от вече изследваните.

Специфични цели на проекта:

Специфична цел 1: Да бъде извършено проучване относно готовността на общините за включване като целеви групи на мониторинга.

Специфична цел 2: Да бъде извършен анализ на вътрешните нормативни актове и стратегически документи в 4 общини и да бъдат избрани конкретни политики, по отношение на които да бъде осъществен мониторинга.

Специфична цел 3: Да бъде приложена на практика методиката за независим мониторинг в 4-те избрани общини и да бъдат изведени 4 бр. препоръки, насочени към подобряване на административното обслужване и/или регулаторната среда в съответната община.

Основни дейности и очаквани резултати:

  •  Дейност 1 „Проучване на нагласите за включване. Анализ на вътрешните нормативни актове и стратегически документи в 4 общини и избор на конкретни политики, по отношение на които да бъде осъществен мониторинга

Очаквани резултати: Извършено проучване и изготвен доклад относно готовността на общините за включване като целеви групи на мониторинга и Извършен анализ на вътрешните нормативни актове и стратегически документи в 4 избрани общини.

  • Дейност 2 „Предаване на опит от страна на Партньора на двама експерти на Кандидата за работа с Методиката. Прилагане на Методиката за независим мониторинг по отношение на избраните общини и политики. Формулиране и отправяне на препоръки до съответните общински администрации“

Очаквани резултати: Осъществен граждански мониторинг върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство в 4 общински администрации и формулирани и отправени минимум 4 препоръки.

 

––

/актуализация към 31.08.2023 г./

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА (в т.ч. публикуване на проектните резултати с оглед осигуряването на публичен достъп до тях):

В рамките на Дейност 1 на проекта бяха извършени проучване относно готовността на общините за включване като целеви групи на мониторинга върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и анализ на вътрешните нормативни актове и стратегически документи в 4 избрани общини.

Пълният текст на Доклада относно готовността на общините за включване като целеви групи на мониторинга може да откриете на следния линк:

Доклад готовност общини

Пълният текст на Анализа на вътрешните нормативни актове и стратегически документи в 4 избрани общини може да откриете на следния линк:

Доклад анализ на документи

 

–-

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.025-0220 „Независимият мониторинг върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво продължава – повече обхванати общини, различни изследвани политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“, в качеството на партньор по проекта и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Вашият коментар