dobro1-300x75

Обща информация за проекта:

Проект BG05SFOP001-2.025-0109 „Консултативните съвети по въпросите на туризма – граждански мониторинг върху тяхното функциониране в условията на Ковид 19“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се изпълнява от Фондация ,,Институт за добро управление“ в партньорство със Сдружение „Общество за образование и подкрепа на младежта“, съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.025-0109-С01.

Основната цел на проекта е да бъде осъществен граждански мониторинг върху функционирането и дейността на Консултативните съвети по въпросите на туризма и да бъдат изведени съответните препоръки за подобряване дейността им, с оглед необходимостта от развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги на местно (общинско) равнище.

Основните дейности и очакваните резултати по проекта са:

Дейност 1. Анализ на дейността и функциите на Консултативните съвети по въпросите на туризма и мястото им в изпълнението на стратегическите цели и приоритети, заложени в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма. Нормативни изисквания и актуално състояние на местно ниво.

Очаквани резултати: Извършен 1 бр. анализ и изготвен доклад от извършения анализ.

Дейност 2. Извършване на проучване и мониторинг сред избрани общини относно функционирането на консултативните съвети, създадени на основание чл.13, ал.1 от ЗТ.

Очаквани резултати: Извършено 1 бр. проучване и мониторинг сред избрани общини относно функционирането на консултативните съвети и изготвен доклад.

Дейност 3. Идентифициране на възможности за подобрение в работата на консултативните съвети по въпросите на туризма на местно ниво. Извеждане и отправяне на препоръки. Разработване на Бяла книга с добри практики.

Очаквани резултати: Формулирани и отправени 9 бр. препоръки за подобряване дейността на Консултативните съвети по въпросите на туризма; Разработена 1 бр. „Бяла книга“ от извършени проучвания и изследвания на добри практики от дейността на Консултативните съвети по въпросите на туризма в конкретни общини.

Общата продължителност на изпълнението на проекта е 15 месеца – от 24.08.2022 г. до 24.11.2023 г.

––

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА (в т.ч. публикуване на проектните резултати с оглед осигуряването на публичен достъп до тях):

В рамките на Дейност 1 на проекта бе извършен анализ на дейността и функциите на Консултативните съвети по въпросите на туризма и мястото им в изпълнението на стратегическите цели и приоритети, заложени в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма. Анализирани бяха нормативните изисквания, свързани с дейността и функциите на Консултативните съвети по въпросите на туризма и актуалното състояние на местно ниво.

Пълният текст на доклада от извършения анализ с приложенията към него може да откриете на следващите линкове:

Доклад от анализа по Дейност 1

Приложения към Доклада от анализа по Дейност 1

––

актуализация от 27.07.2023 г.

В рамките на Дейност 2 на проекта бяха извършени задълбочено проучване и мониторинг сред избрани 9 бр. общини на територията на Република България от деветте туристически района относно функционирането на Консултативните съвети по въпросите на туризма, като форма на гражданско участие в политиката за устойчиво развитие на туризма в съответните общини.

Пълният текст на доклада от извършените проучване и мониторинг може да откриете на следния линк:

Доклад от проучване и мониторинг по Дейност 2

––

актуализация от 24.11.2023 г.

В рмките на Дейност 3 на проекта бяха идентифицирани възможности за подобрение в работата на Консултативните съвети по въпросите на туризма на местно ниво, като бяха изведени и отправени препоръки до деветте избрани общини, обект на мониторнг, а именно: Община Благоевград, Община Варна, Община Етрополе, Община Казанлък, Община Минерални бани, Община Несебър, Община Русе, Община Смолян и Община Трявна.

Пълният текст на Доклада с идентифицираните възможности за подобрение в работата на Консултативните съвети по въпросите на туризма на местно ниво може да откриете на следния линк:

Доклад с идентифицирани възможности за подобрение в работата на КСВТ

В допълнение, бе изготвена БЯЛА КНИГА с идентифицирани добри практики от работата на Консултативните съвети по въпросите на туризма (във връзка с изпълнение на задълженията на общините по чл. 13, ал. 6 от ЗТ).

Целта на разработената Бяла книга е идентифицираните и трансферирани добри практики да могат да бъдат приспособени и използвани за целите на усъвършенстване на политиката за устойчиво развитие на туризма, подобряването на средата за гражданско участие при нейното управление, изпълнение и отчитане и като цяло – за подобряване качеството на туристическия продукт на съответната община.

Бялата книга с добри практики от работата на КСВТ може да откриете на следния линк:

Бяла книга с добри практики

 

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.025-0109 „Консултативните съвети по въпросите на туризма – граждански мониторинг върху тяхното функциониране в условията на Ковид 19“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Вашият коментар