dobro1-300x75

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Проект BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се изпълнява от Фондация ,,Офф Медия“ в партньорство с Фондация „Институт за добро управление“ , съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.025-0196-С01.

Основната цел на проекта е осъществяване на граждански мониторинг на местните политики и мерки за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение. Ще се даде възможност за по-широко гражданско участие в процесите на взимане на решения, чрез дефиниране на препоръки, идентифициране на проблеми и установяване на подходящи решения.

Основните дейности и очакваните резултати по проекта са:

Дейност 1. Анализ на съществуващите планове и програми, свързани с велосипедния транспорт в София. Изготвяне на методика за граждански мониторинг.

Очакван резултат: Извършен анализ. Изготвен доклад. Изготвена методика за граждански мониторинг.

Дейност 2. Граждански мониторинг на изпълнението на плановете и програмите, свързани с велосипедния транспорт и тяхното прилагане от отговорните структури.

Очакван резултат: Интернет страница, онлайн допитване до потребители на велосипедна инфраструктура. Осъществен граждански мониторинг. Изготвен доклад с препоръки.

Дейност 3. Kампания за ползите от велосипедното движение за хората и качеството на живот в градската среда.

Очакван резултат: Проведено публично събитие. 8 броя статии, публикувани в онлайн медия с над 500 000 уникални потребителя месечно.

Общата продължителност на изпълнението на проекта е от 25.08.2022 г. до 31.12.2023 г.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА (в т.ч. публикуване на проектните резултати с оглед осигуряването на публичен достъп до тях):

В рамките на Дейност 1 на проекта („Анализ на съществуващите планове и програми, свързани с велосипедния транспорт в София. Изготвяне на методика за граждански мониторинг“) бе извършен анализ на съществуващите планове и програми, свързани с велосипедния транспорт в София и бе изготвена методика за граждански мониторинг.

Пълният текст на доклада от извършения анализ с приложенията към него и разработената Методика за граждански мониторинг  може да откриете на следващите линкове:

Доклад от Анализ по Дейност 1

Методика за граждански мониторинг по Дейност 1

Приложения към Доклад от Анализ по Дейност 1

 

 

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Офф Медия“ и Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Вашият коментар