Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

dobro1

 

Проект  ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се изпълнява от Фондация ,,Институт за добро управление“ съгласно ДБФП № BG05SFOP001-2.009-0112-C01. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор ,,Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Основна цел на проекта е да се преодолеят предизвикателствата пред комуникацията и взаимодействието с гражданското общество, които се проявяват заради слабости в прозрачността на публичната информация и отворените данни и по този начин да се насърчи включването на представители на гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Специфични цели на проекта са:

  • На база на проучване сред целевите групи и на база на идентифицирани добри практики и иновативни инструменти в прозрачността на информацията и отворените данни, да бъдат разработени, популяризирани и предложени за ползване Модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие и Механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг.
  • Да се приложи разработения механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни в две пилотни администрации (едно министерство и една община) и да се изведат съответните препоръки.

Дейностите, които се изпълняват в рамките на проекта са:

  • Проучване на пречките и предизвикателствата пред гражданското участие, дължащи се на неефективно предоставяне на прозрачна публичната информация в това число в отворен формат
  • Проучване на добри практики и иновативни решения за повишаване на прозрачността и достъпа до отворени данни, в 3 други държави членки от ЕС
  • Разработване на модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие
  • Разработване на механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг
  • Провеждане на обучение на служителите на партньора
  • Осъществяване на граждански мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг
  • Провеждане на две кръгли маси за обсъждане на резултатите от проекта.

Продължителността на изпълнението на проекта е 17 месеца – от 21.01.2019 г. до 21.06.2020 г. Партньор по проекта е Сдружение ,,Съюз за България“.