dobro1

От 15 до 18.12.2019 г. в хотел „Ата“ в гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, се проведе обучение за прилагане на Механизма за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, разработен в рамките на Дейност 4 по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

По време на обучението бяха представени основните цели и принципи на Механизма за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, ползите от неговото прилагане, системата от индикатори, разработени за целите на Механизма, както и основните критерии за мониторинг. Представен бе алгоритъма за мониторинг и оценка по отделните индикатори, основните източници на информация при осъществяване на мониторинга, основните подходи за измерване на индикаторите, както и начина за определяне на комплексната оценка и представянето на резултатите от извършения мониторинг.

В рамките на обучението бяха обучени 4 (четири) служители на партньора по проекта – Сдружение „Съюз за България“, които заедно с експертите, разработили Механизма, ще тестват неговата практическа приложимост в 2 администрации (1 министерство и 1 община) през следващите месеци.

 

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар