dobro1-300x75

Проект: BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се изпълнява от Фондация ,,Офф Медия“, съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.025-0196-С01. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Обща продължителност на изпълнението на проекта: от 25.08.2022 г. до 31.12.2023 г.

Партньор по проекта:  Фондация „Институт за добро управление“

Обща стойност на проекта:  57 929,26 лв., от които 49 239,87 лв. европейско съфинансиране и 8 689,39 лв. национално съфинансиране

Основна цел на проекта: Осъществяване на граждански мониторинг на местните политики и мерки за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение. Ще се даде възможност за по-широко гражданско участие в процесите на взимане на решения, чрез дефиниране на препоръки, идентифициране на проблеми и установяване на подходящи решения.

Целеви групи по проекта:

  • местната администрация, ангажирана с планиране и осъществяване на мерки, свързани с велосипедния транспорт и нейните служители, общинския съвет, общински предприятия;
  • обществеността в София и в частност потребителите на велосипедна инфраструктура – велосипедисти, водачи на ИЕПС (тротинетки), младежи и хора в активна възраст, любители на спортното колоездене и др.

Основни дейности и очаквани резултати: 

  • Дейност 1 „Анализ на съществуващите планове и програми, свързани с велосипедния транспорт в София. Изготвяне на методика за граждански мониторинг“

Очакван резултат: Извършен анализ. Изготвен доклад. Изготвена методика за граждански мониторинг.

  • Дейност 2 „Граждански мониторинг на изпълнението на плановете и програмите, свързани с велосипедния транспорт и тяхното прилагане от отговорните структури“

Очакван резултат: Интернет страница, онлайн допитване до потребители на велосипедна инфраструктура. Осъществен граждански мониторинг. Изготвен доклад с препоръки.

  • Дейност 3 „Kампания за ползите от велосипедното движение за хората и качеството на живот в градската среда“

Очакван резултат: Проведено публично събитие. 8 броя статии, публикувани в онлайн медия с над 500 000 уникални потребителя месечно.

Проектът ще се изпълнява от Фондация „Офф Медия“ до 31.12.2023 г., в партньорство с Фондация „Институт за добро управление“.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар