dobro1

От 19 до 22.10.2019 г. в хотел „Виталис“ в с. Пчелин, Пчелински минерални бани, се проведе обучение за прилагане на Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво, разработена от експертите на партньора Фондация „Институт за добро управление“ в рамките на Дейност 2 по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По време на обучението бяха представени основните цели и принципи на Методиката за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво, ползите от нейното прилагане, целевите групи на Методиката, методологията за извършване на независимия мониторинг, системата от индикатори, разработени за целите на Методиката, както и основните критерии за мониторинг. Представен бе алгоритъма за мониторинг и оценка по отделните индикатори, основните източници на информация при осъществяване на мониторинга, основните подходи за измерване на индикаторите, както и начина за определяне на комплексната оценка и представянето на резултатите от извършения мониторинг.

В рамките на обучението бяха обучени 4 (четири) служители на Бенефициента по проекта – Сдружение „Съюз за България“, които заедно с експертите, разработили Методиката, ще тестват нейната практическа приложимост в 2 общини през следващите месеци.

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се носи от партньора по проекта Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

 

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар