dobro1

Моделът, разработен в рамките на Дейност 3 от проекта, съдържа референции към установените пречки и предизвикателства пред гражданското участие, дължащи се на неефективно предоставяне на прозрачна публична информация, в това число в отворен формат,  референции към установените добри практики и иновативни решения, както и предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни в следните области: – нужда от промени в нормативни изисквания за прозрачност и отворени данни; технически насоки за промени; обяснение на приноса на всяка промяна за целите на участието на гражданското общество и промени за координиране на инициативата.

Разработеният модел е базиран на нуждите и потребностите на различните представители на гражданското общество и на най-добрите съвременни европейски практики. Моделът може да бъде самостоятелно използван и прилаган от целевите групи за целите на повишаване на прозрачността и достъпността до публична информация, която да бъде използвана от гражданското общество и да улесни участието му в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Целият текст на модела, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие, може да намерите в меню „Инициативи“, подменю „Ефективна администрация“.

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар