dobro1

Национално представеното социологическо проучване, извършено в рамките на Дейност 1 от проекта, е свързано с изследване на нагласите на пълнолетното население на България на тема: „Достъп до прозрачна публична информация и отворени данни“. Описанието на извадката за извършване на социологическото проучване, базата данни от извършеното проучване, обобщението на получените резултати и пълният текст на доклада от социологическото проучване може да намерите в меню „Инициативи“, подменю „Ефективна администрация“.

 


www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар