Фондация ,,Институт за добро управление е партньор по договор за изпълнение на проект ,,Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост‘‘

Фондация ,,Институт за добро управление е партньор по договор за изпълнение на проект  ,,Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор ,,Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ с Бенефициент ,,Сдружение ,,Съюз за България“.

Проектът цели да насърчи включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения, съвместно с администрациите на местно ниво.

Специфични цели на проекта са:

  • На база на анализ на приложимото законодателство и основните стратегически документи да бъде разработен и предложен за ползване алтернативен механизъм на контрол, извън формалната регулация на процеса на формулиране и изпълнение на общински политики, осигуряващ откритост и прозрачност на действията на общинската администрация и по-добра отчетност.
  • Да се направи сравнение между прозрачността и ефективността на процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на общински политики в две избрани общини и да се изведат съответните препоръки.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са разработване на методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество, която ще повлияе върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и чрез нея ще се създаде цялостен, единен и функциониращ механизъм, с ясни, конкретни и измерими показатели за набиране, обработка и систематизиране на данни и информация относно прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво, извън формалната регулация на процеса на формулиране и изпълнение на общински политики.

Вследствие на пилотното прилагане на механизма в двете администрации ще бъдат изведени съответните препоръки към тях относно процеса на предоставяне на прозрачна публична информация и отворени данни, процес пряко свързан с процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда. Тези препоръки ще бъдат детайлно обсъдени на планираните кръгли маси.

Дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са:

  • Извършване на анализ на приложимото законодателство и основните стратегически документи, имащи отношение към гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно (общинско) ниво
  • Разработване на методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво
  • Провеждане на обучение на служителите на кандидата за прилагане на методиката за независим мониторинг върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво
  • Осъществяване на граждански мониторинг и контрол върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране, изпълнение и отчитане на общински политики
  • Провеждане на две кръгли маси в двете пилотни общини за обсъждане на резултатите от проекта

Продължителността на изпълнението на проекта е 15 месеца. Общата стойност на проекта е 89 183.40 лева, от които 75 805.87 европейско и 13 377.53 национално съфинансиране.

Фондация ,,Институт за добро управление“ е партньор по проекта с Бенефициент Сдружение ,,Съюз за България“.


www.eufunds.bg

Този документ е създаден по проект  BG05SFOP001-2.009-0107-C01 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Подобни публикации | Related Posts:

Вашият коментар